میز خدمت معاونت آموزشی

کلیه معاونت ها

 رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103

 - شناسنامه خدمت

- فرآیند انجام خدمت

-نظر سنجی

 

 فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت 16041016000

 -شناسنامه خدمت

- فرآیند انجام خدمت

- نظر سنجی

مدیریت امور آموزشی

 ارزشیابی کلیه آزمون های علوم پزشکی 18041026102

  - شناسنامه خدمت

- فرآیند انجام خدمت

- نظر سنجی

 اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات دواطلبان آزمون ها 18041026101

 - شناسنامه خدمت

- فرآیند انجام خدمت

- نظر سنجی

 ثبت نام و برگزاری آزمون ها 18041026100

 - شناسنامه خدمت

- فرآیند انجام خدمت

-نظر سنجی

ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور 18041023000 شناسنامه خدمت

- فرآیند انجام خدمت

-نظر سنجی

 توزیع متعهدین خدمت دوره دستیاری دندان پزشکی 16021014104

 -شناسنامه خدمت

- فرآیند انجام خدمت

-نظر سنجی

 
بررسی درخواست های انتقال، تغییر رشته و جابجایی دستیاران دندان پزشکی(مشترک با دانشکده دندان پزشکی)  18041027104

 -شناسنامه خدمت

- فرآیند انجام خدمت

- نظر سنجی

 
برگزاری آزمون دستیاری دندان پزشکی 18041026103

 -شناسنامه خدمت

- فرآیند انجام خدمت

-نظر سنجی 

مرکز آموزش مداوم

 آموزش مستمر جامعه پزشکی 18051024000

 - شناسنامه خدمت

- فرآیند انجام خدمت

 - نظر سنجی